แจ้งนักเรียนทุกคน เนื่องด้วยโรงเรียนจะเปิดเรียน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้
จึงให้นักเรียนทำแบบประเมินความเสี่ยง โดยใช้ข้อมูลช่วงวันที่ 14 วันที่ผ่านมา
ให้ทำแบบประเมินภายในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.

ตรวจสอบข้อมูลผลการประเมินอาการเสี่ยง